PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - GIẢM NHẸ KHÍ NHÀ KÍNH

KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KHÍ NHÀ KÍNH

Solution
View Services

Chào mừng

 KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH THEO QUY ĐỊNH VIỆT NAM
Khí nhà kính là gì?

Khí giữ nhiệt trong khí quyển được gọi là khí nhà kính. Phần này cung cấp thông tin về phát thải và loại bỏ các khí nhà kính chính đến và đi từ khí quyển.

chi tiết
 Kiểm Kê khí nhà kính

Kiểm kê khí nhà kính (GHG) là danh sách các nguồn phát thải và lượng phát thải liên quan được định lượng bằng các phương pháp tiêu chuẩn hóa. Các tổ chức phát triển kiểm kê KNK vì nhiều lý do, bao gồm:

chi tiết
thẩm định báo cáo khí nhà kính
Thẩm định khí nhà kính là quá trình kiểm tra xác nhận báo cáo kiểm khi khí nhà kính của tổ chức. Việc thẩm định báo cáo khí nhà kính tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam và ISO 14064-3; ISO 14065.
chi tiết
Quy định pháp luật về khí nhà kính

Các thông tin chi tiết về các quy định phát luật Việt Nam về khí nhà kính. Thông tin về nghị định và thông tư hướng dẫn về giảm nhẹ khí nhà kính.

chi tiết
QUÁ TRÌNH KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH
kiem ke khi nha kinh

Mục tiêu cuối cùng của UNFCCC là đạt được

"... ổn định nồng độ khí nhà kính trong khí quyển ở mức có thể ngăn chặn sự can thiệp nguy hiểm của con người với hệ thống khí hậu." Kiểm kê KNK là một ước tính về lượng phát thải và loại bỏ khí nhà kính của một quốc gia và do đó là yếu tố cần thiết và bắt buộc của báo cáo UNFCCC. Kiểm kê KNK bao gồm ước tính lượng phát thải (và loại bỏ) từ tất cả các loại nguồn: Năng lượng, Quy trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm, Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Sử dụng đất khác, Lãng phí, dựa trên các nguyên tắc Minh bạch, Chính xác, Nhất quán, Có thể so sánh và Hoàn thiện (TACCC – nguyên tắc).

[Original size] GHG VERIFICATION
NATURECERT

Trung tâm kiểm kê - thẩm định KNK

THÔNG TIN HỮU ÍCH
Các thông tin cần thiết cho hoạt động kiểm kê khí nhà kính cấp độ tổ chức và dự án.
Hệ số phát thải KNK
Việc phát thải KNK vào khí quyển phụ thuộc chủ yếu vào hoạt động và sản phẩm. Để ước tính lượng phát thải KNK trên một đơn vị hoạt động hiện có, chúng ta cần sử dụng một hệ số gọi là hệ số phát thải khí nhà kính (EF).
ĐỌC THÊM
Quy định pháp luật về kiểm kê khí nhà kính
Thông tin về nghị định, thông tin liên quan đến kiểm kê khí nhà kính theo quy định của chính phủy Việt Nam và bộ tài nguyên và môi trường.
Đọc thêm
Danh sách cơ sở bắt buộc kiểm kê khí nhà kính
Thông tin về các lĩnh vực, cở sở bắt buộc kiểm kê khí nhà kính theo quyết định của thủ tướng chính phủ.
đọc thêm
DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện và nhanh chóng để giúp các tổ chức quản lý và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH
Kiểm kê khí nhà kính (GHG) là danh sách các nguồn phát thải và lượng phát thải liên quan được định lượng bằng các phương pháp tiêu chuẩn hóa. Các tổ chức phát triển kiểm kê KNK vì nhiều lý do, bao gồm:
đọc thêm
ĐÀO TẠO KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH
Dịch vụ đào tạo của chúng tôi cung cấp kiếm thức về kiểm kê khí nhà kính, kiểm soát chất lượng kiểm kê, ước lượng độ không đảm bảo kiểm kê khí nhà kính.
tìm hiểu thêm
THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH
Thẩm định khí nhà kính là quá trình kiểm tra xác nhận báo cáo kiểm khi khí nhà kính của tổ chức. Việc thẩm định báo cáo khí nhà kính tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam và ISO 14064-3; ISO 14065.
đọc thêm

You cannot copy content of this page