Hotline: 0918991146
Reviews | Warranty | Contact
info@naturecert.org
61 đường số 1, P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

QUÁ TRÌNH BÁO CÁO KHÍ NHÀ KÍNH

Quá trình kiểm kê khí nhà kính cơ bản

Đào tạo quản lý KNK
Đào tạo về kiểm kê khí nhà kính cho nhóm kiểm kê nội bộ.
Kiểm Kê KNK
Thực hiện thu thập dữ liệu hoạt động, chọn phương pháp định lượng và kiểm kê, lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính.
Thẩm định Báo cáo KNK
Cơ quan độc lập thực hiện thẩm định báo cáo kiểm kê khí nhà kính.
công Bố báo cáo KNK
Công bố báo cáo khí nhà kính với người dùng dự định.
Hệ số phát thải khí nhà kính – Cơ sở dữ liệu hệ số phát thải (EFDB)

Hệ số phát thải khí nhà kính là gì?

Việc phát thải KNK vào khí quyển phụ thuộc chủ yếu vào hoạt động và sản phẩm. Để ước tính lượng phát thải KNK trên một đơn vị hoạt động hiện có, chúng ta cần sử dụng một hệ số gọi là hệ số phát thải khí nhà kính (EF).

Ví dụ: 1 kWh khí thiên nhiên thải ra bao nhiêu kg KNK?

Định nghĩa

Hệ số phát thải khí nhà kính là hệ số cho phép chuyển đổi dữ liệu hoạt động thành phát thải KNK. Nó là tốc độ phát thải trung bình của một nguồn nhất định, so với các đơn vị hoạt động hoặc quá trình / quá trình. [1]

Ví dụ: khí tự nhiên phát ra 0,244 kg CO2eq / kWh ICV (giá trị trung bình của Châu Âu) với độ không đảm bảo đo 5%.

Do đó, hệ số phát thải là tổng lượng phát thải CO2eq của hoạt động con người được mô tả dưới dạng đơn vị khối lượng CO2eq / dòng tham chiếu. Ví dụ: EF cho khí tự nhiên là tổng của quá trình đốt cháy (0,205 kg CO2eq / kWh ICV) và ngược dòng (tức là sản xuất và vận chuyển khí) (0,0389 kg CO2eq / kWh ICV).

CO2eq là gì?

Một hoạt động của con người thải ra một loại khí nhà kính (GHG) khác nhau (xem bên dưới). Tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP) của chúng, một đặc tính vật lý của KNK, thể hiện tác động của chúng đối với hiệu ứng nhà kính và cho phép chuyển đổi 1 kg GHG thành X kg CO2 tương đương, CO2eq lưu ý. Do đó, có thể so sánh lượng phát thải của các khí khác nhau.

hệ số phát thải khí nhà kính là gì?

Nguồn gốc của EF

Để cấu thành hệ số phát thải, chúng ta cần tạo ra một tập dữ liệu mô tả và định lượng hoạt động tạo ra KNK.

Cơ sở dữ liệu bao gồm các khí nhà kính được đề cập trong Nghị định thư Kyoto.

Mỗi phát thải KNK được quy đổi bằng CO2eq và sau đó được tính tổng. Việc chuyển đổi được thực hiện bằng cách nhân lượng khí (kg GHG) với GWP của chúng (kg CO2eq / kg GHG) để thể hiện tác động theo CO2eq. Nitrogen trifluoride (NF3) gần đây đã được thêm vào.

Độ không đảm bảo

Ở các quốc gia nơi dữ liệu không cụ thể, các tổ chức miễn cưỡng áp dụng các giá trị quốc tế vì độ chính xác của kết quả không được đảm bảo (do sự khác biệt giữa các bản địa hóa). Thật vậy, việc tính toán dấu chân carbon sau đó dựa trên dữ liệu chung có thể hoàn toàn khác với tình hình thực tế, và do đó có độ không chắc chắn cao. Điều này có ảnh hưởng lớn đến độ tin cậy của bất kỳ kết quả nào đến từ bất kỳ phương pháp tính toán nào.

Khi phát triển một hệ số phát thải, vấn đề về độ không đảm bảo và việc đánh giá nó nảy sinh. Hơn nữa, các nguồn khác nhau của độ không đảm bảo có thể được xác định:

  • Độ không đảm bảo của tham số: thước đo mức độ gần của dữ liệu được sử dụng để tính toán lượng khí thải so với dữ liệu thực tế và lượng khí thải thực tế. Ví dụ: Giá trị GWP được kết hợp với độ không đảm bảo đo ± 35% cho khoảng tin cậy 90%. Độ không đảm bảo đo ước tính của phát thải từ các nguồn riêng lẻ (ví dụ: nhà máy điện, xe có động cơ, bò sữa) là một hàm của các đặc tính của thiết bị, hiệu chuẩn và tần số lấy mẫu của các phép đo trực tiếp, hoặc (thường xuyên hơn) là sự kết hợp của độ không đảm bảo đo trong các hệ số phát xạ đối với các nguồn điển hình và dữ liệu hoạt động tương ứng.
  • Tính không chắc chắn của mô hình: hạn chế về khả năng của phương pháp mô hình hóa được sử dụng để phản ánh thế giới thực;
  • Tình huống không chắc chắn: phân bổ lựa chọn phương pháp luận, giả định sử dụng sản phẩm, giả định EoL.

Cơ sở dữ liệu hệ số phát thải (EFDB)

Cơ sở dữ liệu các yếu tố phát thải (EFDB) là một dự án được hỗ trợ bởi Chương trình Kiểm kê Khí nhà kính Quốc gia (NGGIP), được quản lý bởi Lực lượng Đặc nhiệm IPCC về Kiểm kê Khí nhà kính Quốc gia (TFI). EFDB được thiết kế để trở thành một thư viện được công nhận, nơi người dùng có thể tìm thấy các hệ số phát thải và các thông số khác với tài liệu cơ bản hoặc tài liệu tham khảo kỹ thuật có thể được sử dụng để ước tính lượng phát thải và loại bỏ khí nhà kính. Người dùng tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin này một cách thích hợp. Để truy cập EFDB: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/main.php

Ví dụ hệ số phát thải dầu thô theo IPCC

Emission Factor Report (ID: 13932)
Administrative information
Data Provider:IPCC 
Data Provider Country:(Not applicable) 
Data Provider Contact:ipcc-efdb@iges.or.jp 
Date calculated: 
Date submitted to EFDB by Data Provider:(Not applicable) 
Date posted to EFDB by IPCC:2002-09-27 
Technical information
Gas:CARBON DIOXIDE  
IPCC 1996 Source/Sink Category:Energy (1) -> Fuel Combustion Activities (1A)  
IPCC 2006 Source/Sink Category:Energy (1) -> Fuel Combustion Activities (1.A)  
Fuel 1996:Crude Oil 
Fuel 2006:Crude Oil 
Properties 
Technologies/Practices: 
Abatement/Control Technologies: 
Parameters/Conditions: 
Region/Regional Conditions:Albania 
Others: 
Description:1990 Country-Specific Net Calorific Values for Selected Countries 
Value:41.45 
Unit:TJ/kt  
Value in common units: 
Common unit: 
Equation: 
IPCC Worksheet:Not applicable 
Source of data:Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories(Table 1-2 on pages 1.16 - 1.22 of the Reference Manual) 
Technical Reference:OECD/IEA (1993), Energy Statistics and Balances of Non-OECD Countries: 1990-1991. International Energy Agency, OECD, Paris, France. 
Reference language:English 
Abstract in English: 
Uncertainties expressed as 95% confidence limit:Upper: Unknown      Lower: Unknown
Data quality:IPCC default 
Distribution shape: 
Data quality reference: 
Other info on data quality: 
Usage/Review information
Type of parameter:1996 IPCC default 
Comments from the data provider:The conversion factors are those used by the IEA in the construction of energy balances. 
Comments from others: 
Link: 

You cannot copy content of this page