Hotline: 0918991146
Reviews | Warranty | Contact
info@naturecert.org
61 đường số 1, P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

QUÁ TRÌNH BÁO CÁO KHÍ NHÀ KÍNH

Quá trình kiểm kê khí nhà kính cơ bản

Đào tạo quản lý KNK
Đào tạo về kiểm kê khí nhà kính cho nhóm kiểm kê nội bộ.
Kiểm Kê KNK
Thực hiện thu thập dữ liệu hoạt động, chọn phương pháp định lượng và kiểm kê, lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính.
Thẩm định Báo cáo KNK
Cơ quan độc lập thực hiện thẩm định báo cáo kiểm kê khí nhà kính.
công Bố báo cáo KNK
Công bố báo cáo khí nhà kính với người dùng dự định.
Các lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính

Ngày 18/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính tại Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg. Đây là văn bản quy phạm pháp luật quy định các đối tượng cụ thể phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn.

Theo đó, danh mục các lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính bao gồm 06 nhóm lĩnh vực: i) Năng lượng; ii) Giao thông vận tải, iii) Xây dựng, vi) Các quá trình công nghiệp, v) Nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất, vi) Chất thải. Danh mục cũng quy định các Bộ quản lý các lĩnh vực thuộc phạm vi 06 nhóm lĩnh vực nêu trên gồm các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường. Các Bộ này có trách nhiệm thực hiện kiểm kê khí nhà kính, xây dựng kế hoạch và thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, đo đạc, báo cáo và thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho các lĩnh vực trong phạm vi quản lý theo quy định tại các Điều 5, 7, 8 , 10, 11 12 13 và 15 Nghị định 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng quy định đối tượng phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính là các cơ sở thuộc các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 06/2022/NĐ-CP gồm 1.912 cơ sở trong đó có 1.662 cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, 70 cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải, 104 cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng và 76 cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đây là các cơ sở có trách nhiệm phải cung cấp số liệu hoạt động, thông tin phục vụ kiểm kê khí nhà kính theo hướng dẫn của Bộ quản lý lĩnh vực trước ngày 31/3/2023 và tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính định kỳ hai năm một lần gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 31/3 kể từ năm 2025. Các cơ sở có tên trong danh mục phải chủ động rà soát, cung cấp các thông tin về tổng lượng tiêu thụ năng lượng, công suất hoạt động về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh, cập nhật danh mục.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ quản lý lĩnh vực và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện rà soát danh, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính trong phạm vi quản lý trước ngày 31/12 hằng năm kể từ năm 2023, trình Thủ tướng Chính quyết định cập nhật danh mục định kỳ hai năm một lần.

Bộ trưởng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm về tính chính xác, thống nhất, công bằng, minh bạch trong việc cập nhật, điều chỉnh danh mục phù hợp với cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, phù hợp với điều kiện và tình hình phát triển kinh tế, xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện./.

Theo Cục BĐKH

You cannot copy content of this page